Doručenie Vašej objednávky

Doručenie Vašej objednávky je zdarma, pričom je možné zvoliť z nasledovných možností prepravy:

Objednávky odosielané Slovenskou poštou v rámci SR – Balík na poštu sú doručené zákazníkom od odoslania do troch pracovných dní a dodanie je spoplatnené sumou 0.00€ s DPH bez ohľadu na hodnotu či váhu balíka.

Objednávky odosielané kuriérskou službou v rámci SR sú doručené zákazníkom od odoslania do 24h na uvedenú poštovú adresu. Pre všetky objednávky doručované kuriérom v rámci SR účtujeme paušálne poštovné 0.00€ s DPH.

Pre objednávky odosielané do zahraničia účtujeme osobitnú sadzbu pre poštovné podľa požiadavky zákazníka na druh doručenia a krajinu doručenia. Pre bližšie informácie o cene doručenia do zahraničia nás kontaktujte. Celá suma objednávky vrátane poplatku za doručenie je splatná pred odoslaním formou zálohovej faktúry.

Objednávky do Českej republiky pri odoslaní Sloveskou poštou vybavujeme s rovnakou sadzbou poštovného ako pre zákazníkov zo Slovenska, čiže 0.00€ s DPH. Objednávka však musí byť uhradená vopred bankovým prevodom, alebo cez platobnú bránu.

Pri osobnom prevzatí objednávky nieje účtovaný žiadny poplatok.

Doručenie Vašej objednávky na dobierku je spoplatnené sumou 2.50€ s DPH. Preto odporúčame využiť dostupné platobné metódy – bankový prevod a platbu kartou cez platobnú bránu.

 

Dodacia lehota

Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom konkrétnom tovare. Termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dodávateľom, prípadne výrobcom a sú iba predpokladané. Doba doručenia zásielky po predaní dopravcovi závisí od vybranej formy prepravy (viď nasledujúci bod).

.skladom, doručenie počas 3 prac. dní
Tovar je fyzicky skladom priamo u nás, v prípade objednávky do 10:00 hodín je tovar expedovaný ten istý pracovný deň (doba doručenia je závislá od zvoleného spôsobu dodania, spravidla sa jedná o dva pracovné dni).

.na externom sklade, doručenie počas 4 až 7 prac. dní
Tovar je fyzicky skladom u nášho dodávateľa, doručenie tovaru spravidla prebieha počas 4 – 7 pracovných dní od objednávky.

.na objednávku (približne 2 až 3 týždne)
Tovar nie je skladom u nás ani u dodávateľa a je objednaný, naskladnenie tovaru spravidla prebieha počas 2-3 týždňov od objednávky. Odporúčame sa však informovať ohľadom presného dátumu dodania. Tovar už môže byť na ceste ku nám, alebo jeho dodanie môže trvať veľmi krátko.

Reklamačný poriadok

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných a reklamačných podmienok.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Upozornenie

Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačného konania braný dátum od dodania prístupových kódov zákazníkom.

Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal zákazník bez pôvodného obalu, alebo náhradného balenia, spoločnosť SmartPro, s.r.o nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie, alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve spoločnosť SmartPro, s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

V prípade že servisné stredisko v zariadení zmení software alebo firmware, spoločnosť SmartPro, s.r.o. nezodpovedá za zmenu ovládania zariadenia, za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

Poprosíme zálohujte si dáta zo zariadení s internou pamäťou

 

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

  1. Kontaktujte nás telefonicky (tel.č. +421 944 311 711), alebo e-mailom na adrese: shop@smartpro.sk kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
  2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám bude zaslaný reklamačný formulár a informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom) .
  3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s podpísaným reklamačným formulárom, popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty doporučene.